Integritetspolicy

Integritets- och registerförklaring

Enligt dataskyddsförordningen har den registeransvarige en skyldighet att tydligt informera de registrerade. Denna broschyr uppfyller informationsskyldigheten.

 

1. Styrenheten

Natural Line Oy

Kontakt:
Karjalankatu 5
26100 RAUMA

Kontaktinformation för registret

Natural Line Oy / Juho Lyytikäinen
Karjalankatu 5
26100 RAUMA
+358 44 5050056
juho.lyytikainen (at) ryytiaitta.fi

Kontaktuppgifter för den potentiella dataskyddsombudet, om tillämpligt:

Juho Lyytikäinen

Natural Line Oy / Juho Lyytikäinen
Karjalankatu 5
26100 RAUMA
+358 44 5050056
juho.lyytikainen (at) ryytiaitta.fi

2. Registrerad

Registret innehåller såväl kunder som potentiella kunder.

3. Syfte med användning av personuppgifter

Den personliga information som lagras i registret används för underhåll av kunderelationer, kontakter och marknadsföring.

Syfte med behandlingen av personuppgifter och registret

Personuppgifter behandlas endast för de syften som definieras ovan. 

  1. Personuppgifter som ska lagras i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontakt

  • namn
  • adress
  • e-post
  • telefonnummer


kundinformation

  • information om köpta produkter / tjänster

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, vars användning måste begäras till Natural Line Oy / Juho Lyytikäinen, Karjalankatu 5, 26100 RAUMA. Eller via e-post till juho.lyytikainen (at) ryytiaitta.fi

Rätten till inspektion

Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter som vi har lagrat. 

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade kan begära korrigering av felaktig eller ofullständig information om honom.

av oppositionen

Den registrerade kan motsätta sig behandlingen av personuppgifter om han eller hon anser att personuppgifterna har behandlats olagligt. 

Direkt marknadsföringsförbud

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direkt marknadsföring.

Avgas högra

Den registrerade har rätt att begära radering av data om det inte är nödvändigt att behandla uppgifterna. Vi kommer att behandla raderingsbegäran, varefter vi antingen tar bort informationen eller ger ett giltigt skäl till att uppgifterna inte kan raderas. 

Det bör noteras att den registeransvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte ta bort den begärda informationen. Registraren är skyldig att förvara redovisningsmaterialet i enlighet med den period (10 år) som anges i redovisningslagen (kapitel 2, avsnitt 10). Därför kan bokföringsmaterial inte tas bort innan tidsfristen.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter om den registrerade endast bygger på samtycke och inte till exempel på grundval av kundrelationer eller medlemskap, kan den registrerade dra tillbaka samtycket.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombudet

Den registrerade har rätt att kräva att vi därför begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills frågan är löst.

Rätt till överklagande

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om han eller hon anser att vi bryter mot tillämplig lagstiftning om dataskydd vid behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelbundna informationskällor

Kundinformation erhålls regelbundet från kunden själv när kundrelationen upprättas eller när kunden själv rapporterar den, till exempel genom vårt onlinetjänstformulär.

7. Regelbundna upplysningar

Informationen lämnas som regel inte för marknadsföringsändamål utanför Natural Line Oy. 

8. Behandlingsperiod

I allmänhet behandlas personuppgifter så länge kundrelationen är giltig.

9. Processorer av personuppgifter

Kundregistret hanteras av anställda i Natural Line Oy.  

Controllern och hans personal behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourcera behandlingen av personuppgifter till en tredje part, i vilket fall vi garanterar genom avtalsarrangemang att personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och på annat sätt på ett lämpligt sätt.

10. Dataöverföring utanför EU

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

11. Automatisk beslutsfattande och profilering

Vi använder inte informationen för automatisk beslutsfattande eller profilering.